آموزش کارکنان برای شرکت در نمایشگاه
90%از بازديدكنندگاني كه ديدگاه مثبتي دارند به خاطر كاركنان است. اين كاركنان افراديهستند كه مسئول جلب مشتريان شما هستند و به طور موثر با آنها ارتباط برقرار ميكنند و مشتري احتمالي به وجود مي آورند. به همين علت بسيار حائز اهميت است كه شما كارآمدترين كاركنانشركت خود را انتخاب كنيد. اگر آنها كارمندان بخش فروش هستند بايد آنها را آموزشدهيد تا روش فروش را با سبك نمايشگاهي منطبق سازند. اگر كاركنان بخش فروش نيستنددر صورت داشتن آمادگي لازم و صحيح باز هم مي توانند موثر عمل كنند. Worksheet زير ميتواند به شما كمك كند تا واجد شرايط ترين كاركنان خود را انتخاب كنيد و ايده هايمناسبي ارائه مي كند كه چگونه به طور موثر مديريت بازديدكنندگان غرفه خود را رابرعهده بگيريد. عناوين طرز برخورد و آيينمعاشرت كاركنان غرفه مجهز كردن كاركنانغرفه ايجاد انگيزه دركاركنان غرفه = بهترين سرمايه گذاري Worksheet انتخاب كاركنان غرفهو آماده سازي طرز برخورد و آيينمعاشرت كاركنان غرفه ما اغلب از بخش جلساتقبل از نمايشگاه خود در خصوص طرز برخورد و آيين معاشرت خود طفره مي رويم. (يا گاهيتنها چيزي است كه درباره آن حرف مي زنيم- "چيزي ننوشيد، و نهار نخوريد"). اين قسمت براي موفقيت حضور نمايشگاهي شما حياتي است زيرا نتيجه بسيار محسوس استاما براي درك و دروني سازي كردن آن، بايد به شكلي مثبت ارائه شود. ·       كارت شناسايي خود را در سمت راست نصب كنيد تا هنگام دست دادن بابازديدكننده به خوبي ديده شود. ·   اگر پاسخ سئوالي را نمي دانيد صريحا بگوييد و بعد از تعيين پاسخ، از آن بهعنوان بهانه اي براي ادامه و پيگيري بعد از نمايشگاه استفاده كنيد. ·   تنها تعهداتي را قبول كنيد كه شما و ديگران مي توانيد پيگيري نماييد-بازديدكنندگان تعهدات كاركنان را به خاطر مي سپارند، خصوصا آنهايي را كه انجام نميشوند. ·        حضور در نمايشگاه يك كار تيمياست- كاركنان ديگر به شما وابسته هستند و شما به آنها وابسته هستيد. ·       فقط با مشتريان احتمالي ملاقات كنيد. جمعيتي از كاركنان نمي تواند جمعيتياز بازديدكنندگان را جذب كند. ·       لبخند بزنيد- اگر لبخند بزنيد 90% اوقات پاسخ لبخند را دريافت مي كنيد. ·   نمايشگاه دفتر كار دور از دفتر شماست- وقتي بازديدكننده محيط كار شما رامي بيند، در واقع شركت شما را مي بيند و درخصوص انجام فعاليت تجاري با شما بهقضاوت مي نشيند. مجهز كردن كاركنانغرفه با انجام چهار فرايندذيل براي كاركنان غرفه خود يك "ناحيه امن" ايجاد كنيد: 1-   دخيل ساختن: 30 ثانيه سئوالاتي را آماده و تمرين كنيد كه با پاسخ بله يا خير خاتمه نمي يابند 2-   كسب مهارت: 2 دقيقه مشخص كنيد كه آيا يك  مشترياحتمالي ارزش ارائه و معرفي دارد و در اين صورت چه چيزي بايد ارائه و معرفي شود 3-   ارائه: 10 دقيقه فقط با توجه به  نيازهاي مشترياحتمالي نمونه كالا يا خدمات خود را ارائه كنيد نه هر چيزي كه مي دانيد. در برابرسئوالات و مخالفت هاي رايج آماده باشيد. 4-   بستن : 1 دقيقه كارت پيگيري مشتري احتمالي آماده است؟ در خصوص مرحله بعدي توافق كنيد و بهمشتري احتمالي ديگر برسيد. ايجاد انگيزه دركاركنان غرفه = بهترين سرمايه گذاري   شما براي بسياري ازموارد در نمايشگاه هزينه صرف مي كنيد= براي فضاي غرفه، رفت و آمد، حمل و نقل ازفرودگاه به هتل و به ساختمان نمايشگاه براي تبليغات و ... با اين حال همه اين چيزهامشتري احتمالي را به غرفه شما نمي آورد و اين كاري است كه كاركنان غرفه شما بايدانجام دهند. شما مي توانيد تنها با ارائه جوايز به 5 تن از كاركناني كه بيشترينتعداد مشتريان واجد شرايط را جذب مي كنند، شمار مشتريان خود را دو برابر كنيد. اماقبل از نمايشگاه اطمينان حاصل كنيد كه اين پاداش را به خاطر جلب مشتريان واجدشرايط به آنها اعطا مي كنيد. به اين ترتيب آنها با بازديدكنندگان زمان لازم راسپري خواهند كرد تا سئوالات مربوطه را بپرسند و اطلاعات باارزش را در اختياركاركنان فروش شما قرار مي دهند. در غير اين صورت آنها فقط به كميت فكر مي كنند وكيفيت را كنار مي گذارند. Worksheet انتخاب كاركنان غرفهو آماده سازي آيا تعداد كاركنانغرفه شما صحيح است؟ ·   شما براي هر 50 فوت مربع از فضاي اشغال نشده خود به يك كارمند نياز داريد.( به worksheet  انتخاب نمايشگاه،فضاي و كاركنان غرفه مراجعهكنيد) آيا كارمند مناسب درغرفه خود داريد؟ ·       يك ديدگاه خدمت رساني ·       علاقمندي ·       غلبه بر ترس از عدم پذيرش ·       درك و آشنايي با فرايند نمايشگاهي ( دسترسي به مشتري، ايجاد ارتباط،پاسخگويي، و ثبت اطلاعات) ·       شنوندگان خوب- آيا در روش خود شيوه مشاوره اي دارند؟ ·       اعتماد به نفس و اطمينان – اولين تاثير مثبت با ارائه اطلاعات دقيق در خصوص محصول حاصل مي شود ·       آشنايي با كار در گروه و جمع- آگاهي از اين نكته كه زمان پول است تمرين دست يافتن بهمشتري: انواع مختلفي ازبازديدكننده حضور دارد- فعال،پذيرا، غيرفعال،محرك،مهربان و ...- كه بايد با اكثرآنها ارتباط برقرار كرد تا گفتگو ادامه يابد. 1-   براي جلب توجهبازديدكنندگان چه بايد بگوييد؟------------------------------------ (اين صحبت مي تواند يكدستاويز شخصي باشد يا دستاويز حرفه اي) 2-   هنگام ايجاد ارتباطبا چه موانعي روبرو هستيد؟------------------------------------- 3-   براي حذف اين مانع چهمي توانيد بگوييد؟ --------------------------------------- تمرين ايجاد ارتباط: 1-     براي ادامه گفتگو چهمي توانيد بگوييد؟------------------------------------------- ( بهترين كلمات عبارتند از: "لطفا بگوييد...."- كه علاقمندي شما به آنها را مي رساند) 2-     چگونه مي توانيد نقاطاشتراك را بيابيد تا با آنها ارتباط برقرار كنيد؟ ----------------------- 3-     براي تعيين واجدشرايط بودن آنها، چه چيزي را بايد بدانيد؟----------------------------- تمرين پاسخگويي و عكسالعمل نشان دادن 1-     دو يا سه مورد ازمزاياي شركت شما كدامند؟ محصولات يا خدماتي كه مي توانيد براي برقراري ارتباط ازآنها استفاده كنيد؟ الف)---------------- ب) ----------------------- ج)----------------------- تمرين ثبت اطلاعات: 1-     به ثبت چه اطلاعاتينياز داريد تا بعد از نمايشگاه گفتگو را ادامه دهيد ؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2-     در صدد هستيد تا ازبازديدكنندگان غرفه خود چه تعهداتي بگيريد؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مترجم: شیرین شریفیان http://www.iranexpocenters.com/Article.aspx
اول    قبل    بعد    آخر   

ساخت انواع غرفه های نمایشگاهی بصورت فروش و اجاره
نوپان
ام دی اف 
اسپیس فریم